لالای فرشته

دسته بندی افراد بر اساس ضریب هوشی

دسته بندی افراد بر اساس ضریب هوشی آنها

ضریب هوشی زیر 75 ، معمولاً افراد كودن یا عقب مانده

ضریب هوشی بین 75 تا 90، افراد كند آموز

ضریب هوشی بین 90 تا 110، افراد معمولی

ضریب هوشی بین 110 تا 125، افراد باهوش

ضریب هوشی بین 125 تا 135، افراد تیزهوش و

ضریب هوشی بالای 135 هم افراد نابغه می باشند.

حالا محاسبه كنید كه 22 درجه ضریب هوشی مذكور در بالا، چطور می تواند یك فرد معمولی را تبدیل به یك فرد تیز هوش كند.