لالای فرشته

بیهوش شدن

وقتی انسان بیهوش میشود برای مدت کوتاهی مثلا یکی دو دقیقه هوشیاری خود را از دست می دهد. و این به این دلیل است که در این موقع خون به مغز نمیرسد و فشار خون پایین میافتد و این حالت زمانی اتفاق می افتد که شخص نسبت به موضوعی ناخوشایند ویا ترسناک عکس العمل شدیدی نشان دهد . دلیل د یگرش میتواند ایستادن به مدت طولانی باشد و یا اینکه شخص نا گهان از جای خود برخیزد .
درد هم میتواند دلیل بیهوشی باشد. پوست بی رنگ میشود وگوش سوت میکشد
قبل از این که بیهوشی بیاید آ دم احساس گیجی میکند و یا دچار سرگیجه میشود و عرق سرد میکند پوست بیرنگ میشود و دچار حالت تهوع میشود و چشم سیاهی میرود و گوش سوت میکشد.
اگر کودکی در حال از هوش رفتن است
در این صورت باید اورا روی زمین خواباند به طوری که پاهایش بالا تر از بقیه اعضای بدنش قرار بگبرد. واگر این امکان نبود باید کودک را نشاند و سرش را به طرف زانوهایش خم کرد و او را وادار کنیم که آرام نفس بکشد.
زمانی که بچه بیهوش شده است
کنترل کنید که آیا کودک نفس میکشد و یا نبضش میزند یا نه
ببینید چیزی در دهان کودک نباشد
فشار لباسهای دور گردن کودک را کم کنید
کودک را روی زمین قرار بدهید به طوری که پاهایش بالاتر از بقیه دیگر اعضای بدن قراربگیرد. سعی نکنید کودک را بیدار کنید و یا او را تکان بدهید و یا سرش را بلند کنید و بگذارید خود کودک بیدار شود. قبل از اینکه کاملا بهوش آمده باشد سعی نکنید نوشیدنی ویا چیز دیگری به کودک بخورانید
اگر کودکی اغلب دچار بیهوشی میشود
اگر کودکی اغلب دچار بیهوشی میشود واطرافیان کودک میدانند این به چه بستگی دارد می توان از چند طریق از این اتفاق پیشگیری کرد، برای مثال: به کودک یاد بدهید که زمانی که نشسته آرام از جای خودش بلند شود
به کودک یاد بدهید که زمانی که زیاد ایستاده باشد ران و پاهایش را حرکت دهد
به کودک یاد بدهید که چنانچه حالت تهوع داشت یا در گوشش صدای سوت شنید ویا سرگیجه داشت روی زمین بنشیند .
در موقع آزمایش خون و یاآمپول بهتر است کودک بنشیند.
چه موقع با قسمت ورد باید تماس گرفت
اگر مدت زمان بیهوشی بیشتر از دو دقیقه شد و یا اگرخیلی طول کشید تا به حالت طبیعی اولیه خود برگردد
اگر بدون دلیل خاصی دچار بیهوشی شد ویا اگر در زمان معینی این مسئله تکرار شود