لالای فرشته

لمس و ماساژ مهمترين حامي در طول زايمان

در بسياري از كشورها افر ادي تحت عنوان «حامي مادر» آموزش مي بينند تا به طور ثابت قبل، حين و بعد از زايمان، مادر را همراهي و ياري كنند ماشاژ دادن يك بخش مهم از وظايف اين افراد است. مطالعات نشان داده است كه ماساژ  در هنگام زايمان ـ بيست دقيقه در هر ساعت ـ مي تواند موجب كاهش استرس، كاهش استفاده از دارو و كوتاه شدن زمان زايمان شود. همچنين انجام مرتب برنامه ي ماساژ در طول دوران بارداري و حين زايمان، ميزان زايمان هاي طبيعي را افزايش داده و باعث كاهش ميزان افسردگي بعد از زايمان مي گردد.

در استراليا و نيوزلند، مادران باردار هميشه حين زايمان از وجود يك فرد همراه و حامي در كنار خود برخوردارند. اين شخص مي تواند همسر، دوست و يا يكي از اعضاي فاميل باشد.

ماساژ صورت، پشت و پاها، باعث ترشح ماده اي به نام «اندورفين» ترشح به موقع هورمون هاي زايماني در مراحل مختلف زايمان مي شود. ماساژ بايد به صورت لمس ملايم و نوازش باشد و از وارد كردن هرگونه فشار خودداري كنيد.

منبع: كتاب كوچك آرامش نوزاد

خانم دكتر فيروزه روستا