لالای فرشته

معرفی کارشناسان تربیتی

برای ارتباط با مشاورین با دارالقرآن بنی هاشم تماس بگیرید.

شماره های تماس

55222863 -021

55222864 -021

55222866 -021

شماره های تماسساعات پاسخ گوییروزهای پاسخگوییسمتنام مشاور
شماره های دارالقراآن بنی هاشم 9 - 12 شنبه تا چهارشنبه کارشناس مشاوره خانم رضایی
شماره های دارالقراآن بنی هاشم 10 - 14 دوشنبه مشاوره تربیتی خانم محمودی
شماره های دارالقراآن بنی هاشم 9 - 12 شنبه تا چهارشنبه کارشناس مشاوره خانم اشرفی
09363189848 9 - 12 پنج شنبه مشاوره استان قم خانم موسوی