لالای فرشته

حبوبات و مزاج آن ها

صحیح ترین روش استفاده از حبوبات تركیب آن ها با یكدیگر به نسبت درست است بهترین روش طبخ حبوبات استفاده از آرام پز و یا پخت با حرارت كم است.

حبوباتنوع مزاجدرجهمصلح
ارزن سرد و خشك 1-2 عسل
باقلا تازه سرد و تر 1 عسل، پوست كندن، جوشاندن در آب و ریختن آب آن پس از پختن، روغن بادام، پونه مرزه، فلفل دارچین، آاویشن، زیره، گلپر 
باقلا خشك سرد و خشك 1-2
برنج سرد و خشك 1-2 خیساندن در آب و نمك، زعفران، زیره سیاه، شوید
جو سرد و خشك 1 رازیانه، شیرینی های طبیعی، انیسون، روغن های گیاهی
جوی دو سر گرم و خشك 1-2 كتیرا
ذرت سرد و خشك   شیرینی های طبیعی روغن های گیاهی
عدس سرد و خشك 1-2 مرزه، روغن بادام، سركه، گلپر، پختن با گوش حیوان جوان، روغن كنجد تازه، پونه، زعفران، روغن گاو
گندم گرم و تر 1-2 سركه كهنه، شیرینی های طبیعی
لپه گرم و خشك   كتیرا
اقسام لوبیا گرم و تر   دارچین، زنجبیل، خردل، زیره، نمك، روغن زیتون، آویشن، فلفل، پختن با گوشت حیوان جوان
ماش سرد و خشك 1 زیره، میخك، انار ترش، سماق، آب ترشك، روغن بادام، تخم كافشه، زنجبیل، دارچین، فلفل، مصطكی خردل
نخود سبز سرد و تر 1 آویشن، دارچین، زنجبیل، فلفل سیاه
نخود گرم و خشك 1 خشخاش زیره شوید، كنجبین ساده گلنگبین

برنج:

در طبیعت آن اختلاف نظر وجود داشته بعضی آن را گرم و بعضی سرد و بعضی معتدل دانسته ولی در درجه دوم خشك بودن آن اتفاق نظر وجود دارد و بعضی مركب القوی دانسته اند زیرا اگر در آب بجوشانند و آبكش كنند و چلو بپزند، جرم آن درجه اول رد و آب آن اول گرم می باشد اما اگر كته و یا دم پخت كنند مایل به گرمی می باشد.

تولید كننده خلط صالح و خواب های خوب بوده، در درمان پیچش شكم و زخم روده اسهال خونی، اختناق رحم، امراض كلیه و مثانه نافع است. خوردن برنج با شیر و شكر كثیرالغذا بوه و محرك نیروی جنسی و چاق كننده می باشد. خوردن آن با دوغ تازه و سماق، تسكین دهنده حرارت و تشنگی و درمان اسهال صفراوی است.

نكته:

برنج را باید قبل از پختن در آب خیساند، چند مرتبه با آب شست و بعد پخت.

جو:

جو قلیل الغذاتر از گندم بوده تسكین دهنده صفرا و خون و عطش می باشد. جو را بو داده تا حدی كه نه خام باشد و نه بسوزد، بعد یك مرتبه با آب گرم و یك مرتبه با آب سرد بشویید، سپس خشك كرده و ارد و الك نمایید. با این آرد (كه سویق نامیده می شود) و قدری شكر، فرنی بپزید و به اطفال بدهید كه بهترین غذای آنان است و باعث تقویت و افزایش وزن كودكان می شود.

هضم نان جو راحت تر از نان برنج بوده و سرد و قلیل الغذا می باشد. به دلیل چسبندگی به معده و روده، در درمان اسهال و تب های گرم كه با ضعف معده همراه نباشد مفید است. در سرد مزاجان باعث كولیت می شود. مصلح نان جو، آب عسل و آبگوشت و شكر می باشد.

عدس:

قابض دیر هضم، نفاخ، غلیظ كننده خون و مانع حركت آن در مویرگ ها می شود. تولید خون سوداوی كرده، موجب دیدن خواب های مشوش و ضعف بینایی می شود. پختن آن با سركه تقویت كننده معده و از بین برنده نفخ آن است و سوخته آن جهت سفید كردن دندان مفید است. ضماد آن با سفید تخم مرغ جهت ترك پا مفید است.

گندم:

بهترین غذی افراد متعدل المزاج بوده و غذائیت آن زیاد و چاق کننده بدن و نیرو بخش است و موجب انسداد شده و برای كسانی كه در رگ های بدن و دل و كبد و معده و... تنگی دارند مضر می باشد. خوردن گندم تازه و خام مولد كرم معده می باشد.

بهترین نان، نانی است كه گندم سالم سفید رسیده تازه شسته كه سبوس آن را به حد اعتدال (متوسط) جدا كرده، آرد كننده و خمیر نمایند و ورز دهنده و خمیرترش به آن اضافه نموده بگذارند بماند تا خمیر آن ور آید و پف كند. سپس در تنوری با حرارت معتدل، آرام پخت نمایند. نانی كه گندم آن را نشسته و سبوس آن را نگرفته باشند سریع هضم می شود و به راحتی از معده خارج می شود. و مضعف بدن، مولد خون سوداوی، بواسیر و در بعضی مزاج ها ملین است. نانی كه سبوس آن را به كلی گرفته باشند به سرعت از معده خارج شده و باعث انسداد كبدی و سنگ كلیه می شود.

نانی كه سبوس آن را خوب (متوسط) گرفته باشند كثیر الغذا و مولد خلط متین و دیر هضم بوده، مصرف زیاد آن برای گرم مزاجان مضر می باشد. نان گندم تازه، خشك كننده رطوبت معده و جویدن آن برای كندی دندان موثر، چاق كننده و مقوی بدن است و خشك آن دیر هضم بوده باعث تشنگی می شود. نان حاوی شنبلیله، سیاه دانه و... اشتها آور بوده و باز كننده انسداد، خشك كننده رطوبت و تحلیل برنده ریاح می باشد.

نکته:

نان شیرمال كه برای تهیه آن از شیر و روغن استفاده می شود یكی از بهترین نان ها بوده و كثیرالغذا می باشد.

لوبیا:

لوبیای قرمز گرم تر از نوع سفید آن می باشد. دیر هضم، نفاخ، تولید كننده خلط غلیظ بوده، ملین سینه و ریه، مدر، شیرافزا، چاق كننده بدن و محرك نیروی جنسی می باشد.

ماش:

لطیف تر از عدس و نفخ آن كمتر از باقلا بوده، از بهترین حبوبات است. كثیرالغذا، مولد خلط صالح بوده ولی دیر هضم می باشد به خصوص آن كه پوست آن را كامل گرفته باشند. مصرف آن در فصل بهار و تابستان، سرزمین های گرم و گرم مزاجان تب های گرم مفید است چون باعث تسكین حرارت، صفرا و خون است. ماش پوست كنده برای رفع یبوست و با پوست آن برای درمان اسهال مفید است.

نخود:

تقویت كننده حرارت غریزی وریه، تولید كننده خون صالح، كثیرالغذا، چاق كننده، مدر ادرار و حیض و عرق، ملین طبع و زیاده كننده شیر و منی می باشد. خوردن نخود با شیر تازه برای گرفتگی صدا كه از خشكی باشد نافع است ولی اگر بیمار تب داشته باشد باید به جای شیر از آب استفاده كند. اگر یك شب نخود را در سركه خیسانده و صبح ناشتا بخورد و در آن روز چیزی دیگری میل نكند برای كشتن كرم معده مجرب است.