لالای فرشته

صیفی جات و مزاج آن ها

صیفی جات برای دیده چشم بسیار مفیدند (در صورتی كه بعد از آن ها روغن زیتون خورده شود) صیفی جاتی كه از رنگ سبز برخوردار هستند دارای موادی بنام كلروفیل و اسید فولیك بوده و برای خون سازی مفیدند.

صیفی هانوع مزاجدرجهمصلح
بادمجان گرم و خشك 2 پختن با گوش بره، روغن گاوی تازه، سركه زیره، گلپر، انارو دانه انار
خربزه گرم و تر 2 اب انار ترش سركه
خیار بوته ای سرد و تر 2 نمك، رازیانه، زنیان، مویز، عسل، زیره، پوست كندن
خیار چنبر گرم و تر 1 مصطكی انیسون
طالبی گرم و تر    انار ترش، سركه
فلفل سبز گرم و خشك   صمغ عربی، صندل، گلاب
اقسام كدو سرد و تر 2 اب عسل، میخ، زیره، نعناع، نمك، روغن زیتون، فلفل، خردل، آب غوره
گرمك گرم و تر معتدل آب انار ترش، سركه
گوجه فرنگی سرد و تر   روغن زیتون
هندوانه سرد و تر 2 پوست هنداونه، عسل ، گلنگبین

بادمجان:

تقویت كننده معده، مسكن دردهای گرم، خوشبو كننده عرق و مدر می باشد. موجب انسداد مجاری كبد و طحال، درد پهلو و لگن و تولید سودا شده و مصرف زیاد آن باعث تیرگی پوست، درد چشم سوداوی و بواسیر و كولیت می شود. مصرف آن با روغن های ملین، ملین طبع و با سركه قابض می باشد. برای مصرف بادمجان باید آن را پوست كنده و خرد كنید. سپس روی آن نمك بپاشید و در یك كاسه آب قرا دهید تا آب آن سیاه شود. این كار را چند بار تكرار كنید تا دیگر آب سیاه نشود.

خربزه:

مدر، ملین شیرافزا، عرق آور، محرك اشتها و دافع سودا بوده، باعث تقویت نیروی جنسی می شود. آشامیدن جوشانده 6 گرم پوست خشك آن، جهت دفع سنگ كلیه و مثانه مفید است. ماسك خربزه جهت شفافیت پوست و رفع لك صورت مفید است. مصرف زیاد آن در گرم مزاجان باعث التهاب ملتحمه می شود. خربره و هندوانه باید مابین دو وعده غذای مصرف شوند. خوردن آن ها بلافاصله بعد از غذا، باعث فساد غذا در معده شده و ناشت خوردن آن نیز مضر است.

كدو سبز:

ملین، مدر ادرار و عرق تسكین دهنده تشنگی و باز كننده انسداد می باشد. سریع به هر خلطی كه در معده غالب باشد تبدیل می شود پس باید در مزاج های گرم با آبغوره و یا سركه و در مزاج های سرد با زیره سیاه و ادویه های گرم مصرف شود در غیر این صورت اخلاط مضر در بدن تولید خواهد كرد. مربای كدو برای تولید خلط صالح، دفع مواد سوداوی و تقویت اعصاب موثر است. ترشی كدو و لطیف كننده هضم كننده غذا و مسكن حرارت خون و صفرا می باشد.

هنداونه:

مدر، تصفیه كننده خون تسكین دهنده صفرا و خون و تشنگی است. آشامیدن آن با سكنجبین جهت یرقان و مواد صفراوی سوخته و سنگ كلیه مفید می باشد. مربای پوست آن با عسل و شكر جهت وسواس، درد سینه، ضعف معده و تقویت هاضمه مفید است. مصرف آن برای سرد مزاجان و كسانی كه مشكل معده و طحال درند مضر است هنداونه به جهت لطافتی كه درد به سرعت تبدیل به صفرا می شود لذا مصرف زیاد آن به صفراوی مزاجان توصیه نمی شود.