لالای فرشته

ادويه و چای های سنتی و مزاج آن ها

از ادويه ها می توان برای تعادل مزاج غذاها بر حسب مزاج فرد استفاده كرد و مزاج آن ها را تغيير داد.

ادويه ها نوع مزاج درجه مصلح
آويشن گرم و خشك 2 سركه، انگور
افتيمون گرم و خشك 3-2 زعفران، كتيرا، روغن بادام، صمغ عربی
انيسون گرم و خشك 2-3 رازيانه، سكنجبين
اسپند گرم و خشك 3-2 ميوه های ترش، سكنجبين
اسطو خدوس گرم و خشك 2 سكنجبين
بادرنجبويه گرم و خشك 2 مصغ عربی، ندر
برگ بو گرم و خشك 2 كتيرا
پونه گرم و خشك 3 كتيرا
تخم كافشه گرم و خشك 2-1 انيسون، شيرينی های طبيعی
چای سبز و سياه گرم و خشك 2 شير بز، باديان خطايی، مشك، دارچين، زنجبيل
خردل گرم و خشك 4 روغن بادام، كاسنی، سركه
دارچين گرم و خشك 2 كتيرا، مصطكی
رازيانه گرم و خشك 3-1 صندل، سكنجبين
رزماری گرم و خشك 3 سكنجبين
زرد چوبه گرم و خشك 3 آب ليمو، آب بالنگ
زعفران گرم و خشك 2-1 آنيسون، سكنجبين
زنجبيل گرم و خشك 3-1 عسل، روغن بادام
زنيان گرم و خشك 3 گشنيز، باقلا
زيره گرم و خشك 2-3 عسل، آويشن، كتيرا
سماق سرد و خشك 2 انيسون، مصطكی، طبخ با بادمجان
سياه دانه گرم و خشك 3 در سركه خيساندن، كتيرا
فلفل گرم و خشك 3 روغن های گياهی سرد (برای گرم مزاجان) عسل (برای سرد مزاجان)
قهوه سرد و خشك زعفران، گلاب، روغن پسته، زنجبيل
كاكائو گرم و خشك زعفران، روغن پسته، گلاب
گلاب سرد و تر 1 جلاب
گل گاوزبان گرم و تر 1 صندل سفيد
لپر گرم و خشك 3 خيساندن در سركه، بوئيدن كافور و يا گلاب، رازيانه، تخم خيارين
ميخك گرم و خشك 3 صمغ غربی
نشاسته سرد و خشك 1 كرفس، ميخك، شيرينی های طبيعی
نمك گرم و خشك 2-3 روغن بادام، آويشن، گوشت حيوان جوان فربه
وانيل گرم و خشك زعفران، روغن پسته، گلاب
هل گرم و خشك 1-2 كتير

آويشن:

باز كننده انسداد خشك كننده، تحليل برنده بادها و بلغم، لطيف كننده غذاهای غليظ، اشتها آور، مدر و جاری كننده حيض بوده، موجب تنقيه ريه و معده و كبد و روده ها از رطوبت و بلغم شده و مانع صعود بخار به مغز می گردد.

در درد دندان، درد كمر و مفاصل سرد و بيماری های رحمی مفيد است. خوردن آن با آب انجير جهت سرفه و تنگی نفس و با پنير تازه جهت چاق كردن بدن و با آب كرفس جهت خرد كردن سنگ مفيد است.

افتيمون:

تحليل برنده ورم ها، لطيف كننده باز كننده انسداد و مفرح قلب بوده، جهت بيماری های مغز و اعصاب مانند سردرد، تشنج، افسردگی، كابوس، وسواس و بيماری مفاصل مفيد است. به تنهايی مسهل بلغم و سودا و با بنفشه مسهل صفرا می باشد.

از آن جايی كه بسيار لطيف و ضعيف است، جوشاندن و كوبيدن باعث از بين رفتن خاصيت آن می شود. هنگام مصرف نبايد آن را نرم كوبيد و يا زياد جوشاند. مصرف زياد آن برای گرم مزاجان مضر است.

اسطو خودوس:

مفرح، تقويت كننده بدن، قلب، مغز، احشا و قوای ظاهری و باطنی بدن، باز كننده گرفتگی های عروقی و مسهل بلغم و سودا به خصوص سودای مغز می باشد. در بيماری های سينه و سرفه، سردرد و سرگيجه به دنبال ضربه، بيماری های كبد و طحال و مجاری ادراری مفيد است. مصرف زياد آن برای گرم مزاجان مضر است.

بادرنجبويه:

 مفرح، تقويت كننده قلب و مغز و حواس و باز كننده انسداد عروق مغزی بوده و در رفع كابوس سوداوی، غش، سكسكه، تحليل سودا و امراض بلغمی و بيماری های كليه موثر می باشد.

زعفران:

مفرح، تقويت كننده ريه و كبد و كليه و مثانه، باز كننده انسداد مغز و كبد و طحال، ادرار آور، محرك نيروی جنسی، منضج و مصلح عفونت بلغمی بوده و باعث رسيدن داروها به قالب و ساير اعضا می شود. آشاميدن يك مثقال آن جهت تسريع در زايمان مفيد است.

زنجبيل:

 تحليل برنده باد، تسكين دهنده درد كبد سرد، باز كننده انسداد كبد و طحال، تقويت كننده قلب و فم معده و مثانه و نيروی جنسی می باشد. در رفع بيماری های عصبی (ترس و وحشت)، بيماری های مفصلی و كمر درد و قطع حيض مفيد است. ضماد برگ يا ريشه آن جهت بيماری های مفصلی و بريدگی ها و تحليل ورم مفيد است. برای گرم مزاجان مضر بود و زياده روی در مصرف آن باعث فساد خون و ضعف نيروی جنسی می شود.

زيره:

تحليل برنده و باز كننده انسداد، خشك كننده، لطيف كننده، قابض و برطرف كننده بادهای غليظ می باشد. زيره را با نمك جويده و آب آن را قورت دهيد باعث قطع آبريزش دهان می شود. اگر با سركه بساييد و بو كنيد يا در بينی فتيله كنند خونريزی بينی را قطع می كند. اگر زيره را در سركه خيسانده بعد در آفتاب خشك كنيد و بكوبيد برای رفع ويار خاك خوردن در زنان باردار مفيد است.

سياه دانه:

منضج جميع اخلاط، خشك كننده رطوبات بدن، چاق كننده، مدر، شيرافزا بوده، در درد سينه، تنگی نفس، سرفه، استفراغ، بيماری های كبد و طحال مفيد می باشد. خوردن آن با سركه موجب دفع اقسام كرم معده می شود. ضماد كوبيده آن با گلاب برای زخم سوداوی ساق پا مفيد است.

قهوه:

در مورد طبع آن اختلاف نظر وجود دارد ولی آنچه كه قابل قبول همگان است اين است كه هر چه كهنه تر شود سرد و خشك تر می شود. ملين طبع، مدر و خشك كننده رطوبت می باشد. خوردن آن در گرم مزاجان باز كننده انسداد، تسكين دهنده دردهای گرم، مانع سوختن خون و صفرا و سودا و رقيق كننده خون بوده، در تب های دموی و صفراوی و سوداوی، سرفه بلغمی و تقويت معده مفيد می باشد. مصرف زياد آن باعث بی خوابی و لاغر شدن بدن، زردی پوست، كاهش ميل جنسی، نفخ، كوليت روده و بواسير می شود. مصرف آن برای سرد مزاجان و كسانی كه غلبه اخلاط فاسد دارند به ساير مضر است. خوردن آن ناشتا و يا همراه شير مضر بوده، بهترين مصلح قهوه كه طعم و رايحه آن را لذيذ می كند زعفران است.

گل گاوزبان:

 مفرح، قوی روح و حرارت غريزی و قلب و مغز و كبد، ملين و مسهل صفرا و اخلاط سوخته و سودا بوده و در رفع بيماری های سوداوی، خشونت نای و سينه سرفه، تنگی نفس، گلو درد، وسواس، سنگ كليه و مثانه مفيد می باشد.

نمك:

قابض مسهل بلغم و سودا و صفرا، حل كننده، خشك كننده، دفع كننده رطوبت لزج، باز كننده انسداد، شفاف كننده پوست صورت بوده و اشتها آور می باشد. مصلح غذاهای سرد و نيكو كننده طعم غذا و سبزی ها و حبوبات گس بی مزه و ترشی ها و گوشت و امثال آن است ولی مصرف زياد آن باعث ايجاد انسداد، مشكلات پوستی، توليد سودا و لاغری بدن می گردد.