لالای فرشته

گوشت و مزاج آن ها

گوشت نام یک ماده آلی است که در بدن بیشتر جانوران وجود دارد. انسان‌ها گوشت حیوانات را می‌خورند. گوشت غالبا همراه استخوان و مقداری چربی است و سرشار از پروتئین است.

گوشت ها نوع مزاج درجه مصلح
آهو گرم و خشك 2 سماق، گشنيز، مرزه، پختن با روغن بادام يا روغن كنجد، سكنجبين
اردك گرم و خشك 2-1 پختن با ركه، كرفس، پونه، نخود، شويد، تره، دارچين، سكنجبين
بز سرد و خشك   نمك، فلفل، پياز، دارچين، زيره ،ميخك، بادم، نارگيل، خرما
بلدرچين گرم و خشك 2 روغن كنجد، روغن بادام، آب انار، روغن زيتون
بولقمون گرم و تر   گشنيز، سماق
گاو گرم و خشك   دارچين، فلفل، زنجبيل، پياز، سكنجبين، گلپر، سير، تره تيزك، زيره
گوزن گرم و خشك 3 سركه، آبغوره، روغن های گياهی
گوساله گرم و تر   گشنيز، سماق، مرزه
گوسفند گرم و تر   گشنيز، سماق، مرزه
پاچه گرم و تر   گلپر، سركه، مرزه، زنجبيل، دارچين
جگر سفيد گرم و تر   شاه زيره، خيساندن در سركه و سپس كباب نمودن، دارچين
جگر سياه گرم و تر   ادويه گرم، نمك، دارچين، گشنيز، شاه زيره، سركه، كباب نمودن
قلوه سرد و خشك   كباب نمودن با روغن زيتون، نمك، فلفل، دارچين، مصطكي، شاه زيره
دل گرم و خشك   آويشن، زيره، فلفل، گلپر،خواباندن در روغن كنجد و بعد كباب كردن
زبان گرم و تر   طبخ با سركه و يا گشنيز خشك زيره، خولنجان، مرزه
مغز گرم و تر   نمك، آويشن، دارچين، زيره، ترشی های طبيعی
سيرابی سردو  خشك   گلپر، سركه، مرزه، زنجبيل، دارچين
شتر گرم و خشك   جوشاندن با روغن زيتون، پختن با نمك و شويد، فلفل، سركه، زيره
شتر مرغ گرم و خشك 4 سركه، روغن
غاز گرم و خشك 2 آب انار، زيره، دارچين، فلفل، زنجبيل
قرقاول گرم و خشك 2-1 سكنجبين
گنجشك گرم و خشك 2 آب انار، آبغوره، سكنجبين ترشی، دارچين، هل
كبوتر گرم و خشك 2-1 پختن با آبغوره يا سركه، كاسنی، كرفس، سماق، شويد، تره، نخود
كبك گرم و خشك 2 ترشی های طبيعی، سكنجبين
خروس گرم و خشك   سركه، آبغوره ، روغن های گياهی، ادويه گرم، سكنجبين
سار گرم و تر   آب انار، آبغوره، سكنجبين ترش مزه، دارين، هل
مرغ محلي گرم و تر 1 ادويه گرم، سكنجبين
تخم مرغ زرده تخم مرغ گرم و سفيده آن سرد است   ادويه گرم، نمك
انواع ماهی سرد وتر 1-2 پختن با دنبه يا كنجد، زنجبيل، آويشن، عسل، گلنگبين ادويه گرم
تخم ماهی گرم و خشك 2 زنجبيل، سكنجبين
ميگو گرم و تر 2-1 سركه، شربت انار، شاه زيره، نعناع
كباب گرم و خشك سماق، گشنيز، فلفل، سكنجبين، اطريفل

اردك:

گرم ترين پرنده اهلی بوده و غذائيت آن زياد و دير هضم و نفاخ می باشد. چاق كننده بدن، دفع كنند بادهای گرم و تقويت كننده نيروی جنسی می باشد. خوردن زايد آن توليد خون غليظ می كند به جز بازو و جگر آن كه خون صالح توليد می كند. پيه آن گرم و لطيف و ملين و محلل است. سنگدان آن دير هضم بوده ولی اگر كامل هضم شود تقويت كننده معده و احشا می باشد. تخم اردك غليظ تر و دير هضم تر و غذائيت آن ضعيف تر از تخم مرغ است. بهترين شكل مصرف آن شكم پر كردن آن با پياز و روغن زيتون و ادويه مصلح آن می باشد.

تخم مرغ:

زرده نيم برشت آن صالح الكيموس، كثير الغذا، مقوی قلب و مغز و نيروی جنسی و كسانی كه خون زياد از دست داده اند می باشد. برای بيماری های سينه، معده، روده، كليه و مثانه مفيد است. مداومت و زياد خوردن آن باعث سنگ كليه و ايجاد بيماری های پوستی می شود.

شتر مرغ:

تحليل برنده باد و برطرف كننده بلغم می باشد. خوردن گوشت آن برای فلج، لرزش، درد مفاصل و كمر، بيماری های سرد و رحم مفيد بوده و خوردن روغن پيه آن برای تكلم كودكان و رفع سردی بدن نافع است. ماليدن آن به بدن و پاها باعث سرعت حركت اطفال می شود. دير هضم بوده و برای گرم مزاجان مضر است.

نكته:

ماليدن پيه شترمرغ به بدن باعث فرار مارها از شخص می گردد و در صورت نزديك شدن، مار بيهوش می گردد.

گوسفند:

موافق ترين گوشت برای مزاج انسان بوده و دل و جگر و كليه آن برای تقويت قلب و كبد و كليه انسان مفيد است. گوشت آن كثير الغذا بوده و به سرعت هضم می شود. توليد كننده خون صالح، تقويت كننده بدن و چاق كننده می باشد. خوردن مداوم گوشت خالص و بدون استخوان آن كه با سركه و عسل پخته باشند فوق العاده مقوی بدن بوده، مانع غش و رفع خفقان می شود. زياد خوردن مغز آن باعث كند ذهنی و فراموشی می شود.

گوشت گاو:

چاق كننده، تقويت كننده بدن و دير هضم می باشد. خون غليظ توليد كرده باعث ايجاد بيماری های سوداوی مانند سرطان، جذام، ورم، طحال، بيماری های پوستی، وسواس، سياتيك، بيماری های مفصلی و صعود بخارات غليظ و بد بو به قلب و مغز و هم چنين زايمان زودرس می شود. بهترين نوع آن گوشت گاو زرد و بهترين فصل خوردن آن فصل بهار می باشد.

ماهي:

صالح الكيموس، زود هضم، مرطوب كننده، چاق كننده، شيرافزا بوده، در گرم مزاجان محرك نيروی جنسی، مصلح خلط های گرم می باشد. برای بيماری های ريوی، ضعف كبد و كليه درد و پيچش روده موثر است. برای سرد مزاجان و مرطوبين، افرادی دارای مغز مرطوب و معده بلغمی مضر است كه با پختن در روغن گاو يا مصرف مصلحات گرم ضرر آن برطرف می شود. كباب روی آتش بهتر از سرخ كردن آن در روغن است. ماهی را اگر در روغن سرخ كنند باعث تشنگی شده و دير از معده دفع می شود. آشاميدن آب بلافاصله بعد از خوردن ماهی بسيار مضر و موجب بيماری های مزمن می گردد. خوردن همزمان آن با شير و تخم مرغ و گوشت حيوانات خشكی بسيار مضر است.

تخم ماهی قطع كننده بلغم بوده و برای كليه و طحال و دفع بادهای بدن مفيد است ولی برای افراد گرم مزاج مضر است.

مرغ:

مرغ جوان محلی و جوجه آن برای چاق كردن بدن، تقويت مغز و معده های مرطوب، تصفيه پوست صورت و صدا مفيد است. جگر آن كثيرالغذا، چاق كننده و دير هضم می باشد. در بيماری های صفراوی و گرم، خوردن جوجه خروس مفيد است چون چربي آن كمتر از جوجه مرغ بوده و در بدن به صفرا تبديل نمی شود.

كباب:

همه كباب ها گرم و خشك می باشند ولی درجه آن ها بر حسب نوع گوشت، متفاوت است. همه انواع آن محرك اشتها، توليد كننده خون صالح، تقويت كننده بدن و نيروی جنسی و گرم كننده كل بدن به خصوص كليه ها بوده، برای معده های مرطوب و كسانی كه فصد يا حجامت كرده باشند بسيار مفيد است. خوردن آب بعد از آن به خصوص بعد از كباب ماهی بسيار مضر است.